metaverse

metaverse สูญเสียผู้ใช้ที่ใช้งานไป 1 ล้านคนต่อวัน ประเมินมูลค่าของ Meta ลดลงเกือบ 240,000 ล้านดอลลาร์

metaverse Mark Zuckerberg ต้องปวดหัว กับการสูญเสียครั้ง …

metaverse สูญเสียผู้ใช้ที่ใช้งานไป 1 ล้านคนต่อวัน ประเมินมูลค่าของ Meta ลดลงเกือบ 240,000 ล้านดอลลาร์ Read More »